İhaleler
Header Resmi
CEM I 42,5 R DÖKME ÇİMENTO İHALESİ
İhale Başlangıç Tarihi : 29 Nisan 2021    İhale Bitiş Tarihi : 25 Mayıs 2021

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin; 
a) Adı: SARIOĞLAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi: ŞENYURT MAHALLESİ MEHMET ÖZHASEKİ CADDESİ NO :8 38820 - SARIOĞLAN / KAYSERİ 
c) Telefon numarası: 3528112014 
ç) Faks numarası: 3528112186 
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.) 
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: ÖZKAN URAL MÜHENDİS 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın; 
a) Adı: CEM I 42,5 R DÖKME ÇİMENTO ALIMI 
b) Varsa kodu: 03.02
c) Miktarı ve türü: 
850 TON CEM I 42,5 R DÖKME ÇİMENTO ALIMI 
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. 
ç) Teslim edileceği yer: SARIOĞLAN BELEDİYESİ KİLİTLİ PARKE TESİSİ 
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. 
a) İhale kayıt numarası: 2021/250050 
b) İhale usulü: Açık ihale. 
c) Tekliflerin sunulacağı adres: SARIOĞLAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
ç) İhalenin yapılacağı adres: SARIOĞLAN BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU 
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 18.05.2021 
e) İhale (son teklif verme) saati: 11:30 
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: SARIOĞLAN BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU 
3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. 
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır

Daha ayrıntılı şartname için EKAP dosyasına bakılması gertekmektedir.
Güncel İhalelerimiz
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör