İhaleler
Header Resmi
Çöp Konteyneri Alım ihalesi Zeyilname
İhale Başlangıç Tarihi : 12 Temmuz 2021    İhale Bitiş Tarihi : 27 Temmuz 2021

400 lt sıcak daldırma galvanizli çöp konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2021/400755
1-İdarenin
a) Adresi:ŞENYURT MAHALLESİ MEHMET ÖZHASEKİ CADDESİ NO :8 38820 SARIOĞLAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası:3528112014 - 3528112186
c) Elektronik Posta Adresi:sarioglan@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
300 ADET 400 LT SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:SARIOĞLAN BELEDİYESİ DEPOLAMA ALANI
c) Teslim tarihi:MALLARIN TAMAMI SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA EN GEÇ 1 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ŞENYURT MAH. MEHMET ÖZHASEKİ CAD. NO:8 BELEDİYE HİZMET BİNASI SARIOĞLAN/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati:28.07.2021 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

SANAYİ SİCİL BELGESİ, ODA KAYIT BELGESİ, İMALAT YETERLİLİK BELGESİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İmalatçı veya yetkili satıcı TSE belgelerini ve imalata veya yetkili satıcı olduğu mal ile ilgili sahip olduğu tüm belgeleri,
Sanayi sicil belgesi,
İhaleye katılacak yükleniciler TS EN 840-2 çöp konteyneri imalatçı belgesi veya yetkili satıcı belgesi,
İmalatçının veya yetkili satıcının yerli malı belgesi,
İmalatçının veya yetkili satıcının faaliyet belgesi,
İmalatçı firmanın ürün kataloğu,

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

GARANTİ BELGESİ, GARANTİ KOŞULLARINI GÖSTERİR BELGE

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

 TS EN 840-2 , TS 914 EN ISO 1461 VE TS EN 12532 Belgeleri 

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

KATOLOG, FOTOĞRAF VB.

4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda; yapılan düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenir. İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın kayıt belgesinin sunulması yeterlidir. Ancak satışın gerçekleştirilebilmesi için imalatçı veya satıcı kaydına yönelik bir düzenleme bulunması durumunda; iş ortaklığı ortaklarından her biri durumuna uygun belgeyi sunmak zorundadır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameleri

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
TS EN 840-2 , TS 914 EN ISO 1461 VE TS EN 12532 Belgeleri İmalatçı veya yetkili satıcı TSE belgelerini ve imalata veya yetkili satıcı olduğu mal ile ilgili sahip olduğu tüm belgeleri, Sanayi sicil belgesi, İhaleye katılacak yükleniciler TS EN 840-2 çöp konteyneri imalatçı belgesi veya yetkili satıcı belgesi, İmalatçının veya yetkili satıcının yerli malı belgesi, İmalatçının veya yetkili satıcının faaliyet belgesi, İmalatçı firmanın ürün kataloğu,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞENYURT MAH. MEHMET ÖZHASEKİ CAD. NO:8 BELEDİYE HİZMET BİNASI SARIOĞLAN/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Güncel İhalelerimiz
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör