İhaleler
Header Resmi
Taşınmaz Satış İlanı
İhale Başlangıç Tarihi : 11 Şubat 2016    İhale Bitiş Tarihi : 25 Şubat 2016

SARIOĞLAN İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ekte sunulan taşınmazların ( Üzerlik Mahallesi, 158 ada, 6 parsel 990.45 m2 Arsa, Gaziler Mahallesi (Yeşil Mah. ), 209 ada, 3 parsel, 499.78 m2 Arsa, Gaziler Mahallesi ( Yeşil Mah.) 209 ada, 4 parsel 499.65 m2 arsa ) ihale ile satışının yapılması Belediye encümeninin 11/02/2016 tarih ve 11 sayılı kararı gereğince ihaleye çıkartılmıştır.

Buna göre;

 1. İhale 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.
 2. Muhammen bedel tutarları yazı ekindedir.
 3. İhale Sarıoğlan Belediyesi meclis toplantı salonunda 25/02/2016 tarihinde Perşembe günü
 1. Üzerlik Mahallesi, 158 ada, 6 parsel 990.45 m2 Arsa saat 14:00 da
 2. Gaziler Mahallesi (Yeşil Mah.), 209 ada, 3 parsel, 499.78 m2 Arsa saat 14:30 da
 3. Gaziler mahallesi 209 ada, 4 parsel 499.65 m2 arsa saat 15:00 da başlayacak ihale komisyonu olan belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
 1. İhaleye iştirak edecek olan Kamu, Tüzel ve gerçek Kişilerden muhammen bedel toplamı üzerinden % 3 geçici teminat alınacak olup, ihale sonrası geçici teminat kati teminata dönüştürülecektir.
 2. İhaleye girecek olan Kamu, Tüzel kuruluş temsilcileri ile gerçek kişilerin ihale saatine kadar geçici teminatlarını belediyemiz emanet hesabına yatırılacaktır.
 3. İhaleye girecek olan Gerçek Kişilerle, Tüzel kuruluş temsilcilerinin ihale saatine kadar geçici teminatlarını belediyemiz emanet hesabına yatıracaklardır.
 4. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler; İhaleye Katılım dilekçesi ile birlikte;
 1. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 2. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti ( Nüfus Müdürlüğünden )
 3. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden )
 4. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
 5. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 1. Satışa sunulan taşınmazın ihalesi sonucunda ihalesi kendisinde kalan Kamu, Tüzel Kuruluş temsilcileri ile gerçek kişilerden ihale sonuç toplam tutarı 15 gün içerisinde ödeme yapmaları gerekmekte olup, ödemeler yapıldıktan sonra tapu devir işlemleri yapılacaktır.
 2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00-TL karşılığında temin edilebilir.
 3. İhale neticesinde verilen teklif sonuçlarını ihale komisyonu yeterli görmediği taktirde ihaleyi ertelemeye veya fesih etmeye yetkilidir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için isteyen isteklilerin mesai saatleri dâhilinde Sarıoğlan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden telefonla veya bizzat başvurmaları halinde kendilerine detaylı bilgi verilecektir. 11.02.2016

İsteklilere duyurulur.

SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TELEFON NUMARALARI

0(352)8112014 – 8112550

Ali Osman YILDIZ

Belediye Başkanı

Güncel İhalelerimiz
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör