İhaleler
Header Resmi
300000 litre Motorin 10000 litre Benzin Alım İhalesi
İhale Başlangıç Tarihi : 20 Kasım 2023    İhale Bitiş Tarihi : 11 Aralık 2023

SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

300000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) VE 10000 LİTRE BENZİN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/1299061
1-İdarenin
a) Adı:SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi:ŞENYURT MAHALLESİ MEHMET ÖZHASEKİ CADDESİ NO :8 38820 SARIOĞLAN/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası:3528112050 - 3528112186
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:300000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) VE 10000 LİTRE BENZİN
b) Niteliği, türü ve miktarı:
300.000 LT. MOTORİN (DİĞER) 10.000 LT. BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SARIOĞLAN BELEDİYESİ KADEME BİNASI VE SARIOĞLAN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELİRLENMİŞ AKARYAKIT İSTASYONLARI
ç) Süresi/teslim tarihi:İDARE TARFINDAN ÜRÜNLER İHTİYACA GÖRE PEYDER PEYİ ALINACAKTIR. YÜKLENİCİ ÜRÜNÜ SARIOĞLAN BELEDİYESİ KADEME BİNASINA TESLİM EDİLECEĞİ GİBİ, SARIOĞLAN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELİRLENMİŞ AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN DA ALINABİLECEKTİR. ÜRÜNÜN TESLİM ŞEKLİNE TAMAMIYLE İHTİYACA GÖRE İDARE KARAR VERECEKTİR. EĞER YÜKLENİCİ SARIOĞLAN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR AKARYAKIT İSTASYONU BELİRLEMEZ İSE İDARENİN TALEBİNDEN EN FAZLA 1 GÜN SONRA SARIOĞLAN BELEDİYESİ KADEME BİNASINA ÜRÜNÜ TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
d) İşe başlama tarihi:. Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ŞENYURT MAHALLESİ MEHEMET ÖZHASEKİ CADDESİ NO: SARIOĞLAN/KAYSERİ (BELEDİYE TOPLANTI SALONU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca,

-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmaları yeterli kabul edilir.

Yukarıdaki belirtilen belgeler Yeterlilik Bilgileri Tablosuna yazılmak suretiyle beyan edilecek olup, ihale kararı değerlendirme aşamasında belgeler  idare tarafından en avantajlı 1. ve 2. isteklilerden istenecektir. Bu belgenin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü akaryakıt (kurşunlu-kurşunsuz benzin, motorin, euro diesel vb.) satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Güncel İhalelerimiz
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör