İhaleler
Header Resmi
Araç Satış İhalesi
İhale Başlangıç Tarihi : 10 Haziran 2022    İhale Bitiş Tarihi : 15 Haziran 2022

Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan 2  adet araç satışı 02.06.2022  tarih ve 40 sayılı encümen kararına istinaden 2886 DİK’nun 45 Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 16.06.2022 tarih ve saat 14:00 da ihale ile satılacaktır.

 

 

1.       İhale 16.06.2022 perşembe günü saat 14:00’da Sarıoğlan Belediyesi Hizmet Binası 2. katında bulunan Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2.       İştirakçilerin ihaleye katılabilmeleri için 16.06.2022 Perşembe günü saat 14:00’a kadar aşağıdaki belgelerle Sarıoğlan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne dosyalarını teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

A-Gerçek kişi ise ;

1)İkametgâh İl Muhaberi,

2)Nüfus Cüzdanı Sureti

3)Tebligat için adres beyanı

4)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı  bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,

5)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz

6) Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

7) İhale Şartname bedeli olan 50,00 TL yatırdığına dair makbuz

B-Tüzel kişi ise;

1)Tebligat için Ticari İkametgah belgesi,

2)Vergi Levhası

3)Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi,

4)İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı  bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,

6)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz

7) Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

8)İhale Şartname bedeli olan 50,00 TL yatırdığına dair makbuz

3.       İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce satışa sunulan araçların %3 geçici teminat bedellerini Sarıoğlan Belediyesi Mali Hiz. Müd. Makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.

4.       İhale üzerinde kalan iştirakçi %6 kesin teminatı Sarıoğlan Belediyesi Mali Hiz. Müd. Makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.

5.       Mülkiyeti Belediyemize ait satışa sunulan taşıtların bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıda sunulmaktadır.

6.       Gerçekleşen ihalenin hüküm ifa etmesi Sarıoğlan Belediye Başkanı ve/veya yetkili kılınan kişi / kişilerce onaylanması şartına bağlıdır. İhale karar tarihinden 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Sarıoğlan Belediye Başkanı ve/veya yetkili kıldığı kişi/kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

7.       Sarıoğlan Belediye Başkanınca veya yetkililerce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararının istekliye tebliğ tarihi sayılır.

8.       İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatı kat’i teminata çevrilecektir.

9.       İhale ile belirlenen satış bedeli 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde encümen ihaleyi fesih edip etmemekte serbesttir. İhalenin fesih edilmesi halinde daha önce Belediyemize yatırılan her türlü teminat irat kabul edilir.

10.   Alıcılar satış bedelini ödedikten sonra 3 gün içerisinde taşıtlarını almak zorundadırlar. Taşıtların alınmaması nedeni ile vukua gelecek hasar, zarar ve diğer sebeplerden dolayı idareden herhangi bir talepte bulunamazlar. Bu süre sonunda alınmayan her araç için günlük 50,00 TL (Elli Türk Lirası) işgaliye bedeli alınacaktır.

11.   Araçlar hali hazır durumda satışa sunulmakta olup ilan ve şartnamede belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir.

12.   Alıcılar araçları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Deposunda mesai saatleri içerisinde görebilirler. Alıcılar araçları yerinde görerek ihaleye katıldığı kabul edildiğinden belirtilen hususlara ve araçlara alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez.

13.   Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupta göndere bilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

14.   2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminat irat kaydedilir.

15.   İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte yetkilidir. Son teklifin hadde değer bulunmaması iştirakçiye hak arama imkânı sağlamaz.

16.   İhale alıcısı tebligata esas adres değişikliklerini 15 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.

17.   Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim, harç, trafik cezası vs. gibi ücretler alıcıya aittir.

18.   Bu şartname hükümlerine uymayan ve yasal mükellefiyetlerini yerine getirmeyen alıcılar hakkında başka bir işleme gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek ilgilinin her türlü teminatı Belediyemize irat kaydedilir.

19.   İhaleden ve sözleşmeden doğan satış ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Sarıoğlan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

20.   Şartnamenin imza edilmiş olması, şartnamenin okunup aynen ve tamamen kabul edildiği manasında anlaşılır. İdaremizin ilgili birim yetkililerince imza veya paraf edilmeyen şartnameler geçersiz olup, bu şartnamelerin idaremiz nezdinde herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.

21.   Araçların ekspertiz raporları mevcut olduğundan ve kişiler araçları görerek aldıklarından. Satış sonrasında ekspertiz raporunda belirtilen ve belirtilmeyen kusurlara alıcı itiraz edemez.

22.   Satış sonrasında araçların bütün  arıza, bakım, onarım  ve  tamirinden tamamen alıcı sorumlu olup satıcının hiçbir sorumluluğu kalmaz.

23.   Alıcı bu şartnamede yazan maddelerin hepsini kabul etmiş olacağı için satış sonrasında araçlardaki kusurlar dahil olmak üzere hiçbir maddeye itiraz edemez.

24.   İş bu şartname 24 maddeden ibaret olup, 2886 sayılı kanunda belirtilen mukavele yerine kaimdir.

Güncel İhalelerimiz
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör