İhaleler
Header Resmi
Kum Yıkama ve Eleme tesisi alımı ve montajı
İhale Başlangıç Tarihi : 26 Şubat 2022    İhale Bitiş Tarihi : 4 Mart 2022

KUM YIKAMA VE ELEME TESİSİ SATIN ALINACAKTIR

SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

250-300 TON / SAAT KAPASİTELİ KUM YIKAMA VE ELEME TESİSİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/156546

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞENYURT MAHALLESİ MEHMET ÖZHASEKİ CADDESİ NO :8 38820 SARIOĞLAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3528112014 - 3528112186

c) Elektronik Posta Adresi

:

sarioglan@ttmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET 250-300 TON / SAAT KAPASİTELİ KUM YIKAMA VE ELEME TESİSİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BURUNÖREN MAHALLESİ MEVKİİNDE BULUNAN SARIOĞLAN BELEDİYESİ KUM OCAĞI

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN EN FAZLA 60 GÜN SONRA EKSİKSİZ OLARAK MONTAJI TAMAMLANMIŞ VE SİSTEM ÇALIŞIR ŞEKİLDE MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ŞENYURT MAHALLESİ MEHMET ÖZHASEKİ CAD.NO: 8 SARIOĞLAN / KAYSERİ BELEDİYE HİZMET BİNASI

b) Tarihi ve saati

:

21.03.2022 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İSTEKLİNİN İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERDEN ;SANAYİ SİCİL BLEGESİ VEYA KAPASİTE RAPORU VEYA İMALAT YETERLİLİK BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİNDE SUNULMASI YETERLİDİR.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

AŞINMAYA TABİ OLMAYAN TÜM MALZEMELERİN 1 YIL SÜREYLE İSTEKLİ TARAFINDAN GARANTİ ALTINA ALINDIĞINI BEYAN EDEN YAZI VEYA TAAHHÜTNAME.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

KALİTE STANDARTALARINI GÖSTERN BELGELERDEN; TSE VEYA CE VEYA İSO BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN SUNULMASI YETERLİDİR.

4.3.4.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

ODA KAYIT BELGESİ

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATOLOĞU 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KIRMA VE ELEME TESİSİ KURULUMU VEYA YIKAMA VE ELEME TESİSİ KURULUMU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
ŞENYURT MAHALLESİ MEHMET ÖZHASEKİ CAD.NO: 8 SARIOĞLAN / KAYSERİ BELEDİYE HİZMET BİNASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Güncel İhalelerimiz
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör