HABERLER
Header Resmi
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
24 Mayıs 2024

TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Sarıoğlan Belediye Başkanlığından:
Belediyemiz Encümenin 20.05.2024 tarih ve 53 nolu kararı ile Kayseri İli Sarıoğlan ilçesinde bulunan mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait kullanılabilir durumda olan listede belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 37. Maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre ihale satışı yapılacaktır.
SARIOĞLAN İLÇESİ SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

SIRA

MAHALLE

MEVKİİ/CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZ     ÖLÇÜMÜ       M2

MUHAMMEN BEDELİ                 (TL))

GEÇİCİ TEMİNAT

SAAT

1

Burunören

-

144

1

184.387,75

50.000.000,00

1.500.000,00

14.00Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale saati belirtilen Sarıoğlan Belediyesine ait taşınmazın satış ihalesi Sarıoğlan Belediyesi Başkanlığınca 03.06.2024 Pazartesi günü saat 14:00 ‘de başlayacak olup tabloda belirtilen saatte yapılacaktır.
İhale Sarıoğlan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre yapılacaktır.
 Buna göre;

  1. İhaleye iştirak edecek olan Kamu, Tüzel ve gerçek Kişilerden muhammen bedelin toplamı üzerinden  % 3 oranında geçici teminat alınacak olup, ihale sonrası kati teminat alındıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

  2. İstekliler, ihaleye ilişkin Taşınmaz mal satış şartnamesini ve eklerini Sarıoğlan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 TL( İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler. İhaleye iştirak için şartname alınması zorunludur.

İhaleye girecek olan Gerçek Kişilerle, Tüzel kuruluş temsilcilerinin ihale günü saat 12:00’ye kadar geçici teminatlarını Belediyemizin Ziraat Bankası TR26 0001 0006 3732 3733 5250 01 nolu hesabına yatırarak aşağıda belirtilen belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,
2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Sarıoğlan Belediyesinin Ziraat Bankası TR26 0001 0006 3732 3733 5250 01 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parası olarak kabul edilebilir.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu
 İstenilen belgelerin son altı ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı suret olması zorunludur. İhale dosyasında sunulan belgelerin yürürlüğü ve geçerliliği üzerinde ihale tarihinden önce değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde şartnamenin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmaz malı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.

  1. İhale neticesinde verilen teklif sonuçlarını ihale komisyonu yeterli görmediği takdirde ihaleyi ertelemeye veya fesih etmeye yetkilidir.

  2. İlgili taşınmaz üzerinde 3 adet haciz işlemi bulunmaktadır.

  3. İhale bedeli 1 ay ( 30 gün ) içerisinde peşin olarak ödenecektir.

SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TELEFON NUMARALARI
0(352) – 811 25 50

Bu haber 158 kez okundu.
Son Haberler
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör